AMVETS Jobs

Job Information

Abbott Quality Control Officer in Ho Chi Minh City, Vietnam

 1. Chịu trách nhiệm tiến độ và hiệu quả công việc được giao:
 • Kiểm nghiệm mẫu Bán thành phẩm/Thành phẩm/Độ ổn định

 • Sử dụng tất cả các thiết bị kiểm nghiệm: Đo độ rã, đo độ hòa tan, UV-VIS, IR, HPLC,...

 • Kiểm nghiệm viên Hóa lý

 • Tuân thủ theo phân công công việc của trưởng nhóm

 • Bảo đảm tính chính xác của kết quả kiểm nghiệm

 • Tuân thủ qui trình và GLP

 • Theo dõi tình trạng thiết bị kiểm nghiệm, lịch bảo trì, hiệu chuẩn thiết bị được phân công.

 1. Cập nhật tiêu chuẩn kiểm nghiệm theo dược điển hiện hành:
 • Phát hiện các sai sót của tiêu chuẩn, qui trình kiểm nghiệm và báo cáo cho trưởng nhóm.

 • Thực hiện cập nhật tiêu chuẩn phù hợp với yêu cầu của dược điển mới nhất và GMP EU theo phân công của trưởng nhóm.

 • Phát hiện các sai sót của tiêu chuẩn, qui trình kiểm nghiệm và báo cáo cho trưởng nhóm.

 1. Thực hiện điều tra OOS trong nhóm:
 • Báo cáo ngay khi có OOS

 • Thực hiện điều tra OOS theo sự phân công.

An Equal Opportunity Employer

Abbot welcomes and encourages diversity in our workforce.

We provide reasonable accommodation to qualified individuals with disabilities.

To request accommodation, please call 224-667-4913 or email corpjat@abbott.com

DirectEmployers